( شعرهای جدی عباس خوش عمل کاشانی )

در خور پروانه ی من نیست سوز هر چراغ

                          خویش را بر«شعله ی آواز» بلبل می زنم!

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم دی ۱۳۸۹ساعت 6:12  توسط عباس خوش عمل | 
(1)

ای من به فدای ژرفنای دل تو

بر دیده نهم ز شوق پای دل تو

 

تو در دل من جای بلندی داری

ایدوست بگو منم کجای دل تو؟

(2)

از خانه برون میا تو ای رشک پری

در پرده بمان چرا کنی پرده دری؟

 

ترسم اگر از خانه به گلشن گذری

گل بوی تو گیرد و تو بوی دگری!

(3)

در دوره ی جنگ نرم با خصم جری

کز هر طرفی عیان بود فتنه گری

 

بی پولی و بی نوایی و بی هنری

سهل است ، خدا نیاورد بی بصری.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۴ساعت 9:57  توسط عباس خوش عمل | 
ای آن کـــه بـــود بـــاب حوائـج لقبت

شرمنده فرات ازعطش و تاب و تبت

 

سقّا و لــب تشنـــــه لــب آب فرات؟

جان همـــه عالـــــم بــه فـدای ادبت.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و چهارم مهر ۱۳۹۴ساعت 14:8  توسط عباس خوش عمل | 
آنســوی کــویــرهای دور از باران

در دامنــه هــای نوظهور از باران

 

قــدری بنشینیم و نفــس تازه کنیم

صبح گل سـرخ در عبور از باران.

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۹۴ساعت 19:23  توسط عباس خوش عمل | 
خــــراب از میگســـاری هــای نامحـــدودم این شبها

بزن مطـــرب که سرمســـت از نوای رودم این شبها

 

بـه مستی ذکـــــر یاســـبّوح و یاقـــــدّوس می گویم

که محکمتر شـــــود عهــــد من و معبودم این شبها

 

عجـــــب حـــال خوشی دارم کـــه در پیمانه پیمایی

مسیر کعبــــه ی مقصــــــــود را پیمودم این شبها

 

به مـــــی سجّـــاده رنگین کردنم شوری دگر دارد

که با هر سجـده بر سرمستی ام افزودم این شبها

 

دعایم در هـــوای استجابـــــت نـــــوربـــــار آمد

که دست افشان به هربزمی شراب آلودم این شبها

 

به محــــراب دعـــا خوش می نماید پرتوافشانی

درخشانتر ز خورشید اختــر مسعودم این شبها

 

گهی خندان ز بــوی می گهی نالان ز سـوز نی

کجا یک لحظه از تسبیح غافل بودم این شبها

 

در مسجـــد به رویم بست وقتی زاهــد خودبین

کلید از می به دست آوردم و بگشودم این شبها

 

بیا ای ساقـــی و تطهیــــر کن از آب آتشگون

قسم بر آیــه ی تطهـــیر تار و پودم این شبها

 

ز سکر باده ی توحیـــد بود از ساغر وحــدت

رهایی گر ز کثـــرت یافتـــم آسودم این شبها.

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهارم تیر ۱۳۹۴ساعت 0:54  توسط عباس خوش عمل | 
مــــا ســـواران شهــر گمشده ایم

تکیـــه داده بــــه هـم چــو تنهایان

نــه امیــدی  ، نــه هیــچ آوایـــی

نـــرسیـــده بــــه نقطـــه ی پایان

***

شکلهایــی کـــه فاقــــد حجمنــــد

رنگهایــی کــــه رنگشـــان نبــود

مردهایــی همــاره پـــوشـــالـــی

کــه بـــــه غیـــرازدرنگشان نبود

***

آه ای راهیــــان رفتـــه بـــه پیش

آنسوی مرزهـــای بودن چیست؟

زادن و مـــرگ اگــــر دری دارد

هدف از بستن و گشودن چیست؟

***

مـــا ســـواران شهـــر خاموشیم

راه گـــم کــردگــان بــی رهـوار

دستمـان بستـــه ، پایمـان در گل

چشمهامان ولــی ستـــاره شمـار

***

ای شما بـا نواختـــران همـدوش

کهکشـــان پــوی و آسمــان پیما

بـــر فـــراز سیـــاهچــال زمین

هست آیـــا نگاهتــــان بـــر ما؟

***

شکل بی حجم و رنگ بی رنگیم

مثل اشبــاح غـــارهــا موهوم

قـرنهــا رفــت و قـرنهــا آمــد

مــا ولی از ستـاره ها محروم

***

آه ای راهیــان رفتــه به پیش

پشت این باژگونه آیا چیست؟

با شما هر چه روشنی همراه

جز سکوتی سیاه با ما نیست

***

شکل بی حجم ورنگ بی رنگیم

خسته ، درمانده ،راه گم کرده

آه ای راهیــان رفتـــه به پیش

چه خبرهاست پشت آن پرده؟!

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۴ساعت 21:0  توسط عباس خوش عمل | 
نه رویایی مــرا در سر نه شوری

تهی از عشــــق یا نفــرت؟ ندانم

چو تابوتی کـــه حجم آرزوهاست

تن خود را به هر سو می کشانم

***

نگـاه روشــن آیینــــه بــــا مـــن

تلاقی کـــرد و از نـــورم خبر داد

مــن و تاریکـــی نزدیک ، جفتیم

چـــــرا آیینـــه از دورم خبر داد؟

***

کــران تا بیکــران در جستجویـم

مگــــر گم کرده ی خود را بیابم

کجا رفتنــــد رویاهـــای شیرین

که سربر می کندهرسو سرابم

***

مرا ای قطره های اشک امروز

مجالی تــا بـــه شیدایی بخندم

بــه یـــاد روزهای رفتــه بر باد

شبانگـاهـان رویـــایـــی بخندم

***

نه رویایی مرا درسر نه شوری

اسیـــــر آرزوهــــــــای محالم

به تاریکی چنان جفتم که امروز

دل آیینـــه می سـوزد به حالم.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 16:35  توسط عباس خوش عمل | 
هر دم شکست می رسد از بخت بد مرا

مینای می کجاست که از خــود برد مرا

 

در بنــــــد خاکدانم و از شعله ی فراق

دود جگـــــر به اوج فلک می رسد مرا

 

روح مجرّدم کـــه بــــه ظلمات زندگی

محکوم کرده اند بــــــه حبس ابد مرا

 

در کـــــوره راه حادثه های هزار رنگ

از پــــــا در آمدم ؛ نکند کس مدد مرا

 

بی صحبت فرشته بسی پرغبار شد

آیینه ی دل از نفــس دیـــو و دد مرا

 

درگلشن وجود چنان خوار گشته ام

کاقبال هم به سینه زنددست ردمرا

 

راهی بسوی یارگشـودم ولی دریغ

ابلیس کرد وسوسه گردید سد مرا

 

آنک در انتظار تــــــوام ای بهار عشق

دست خزان به ریشه اگرتیشه زدمرا.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم اسفند ۱۳۹۳ساعت 17:29  توسط عباس خوش عمل | 
«من زنده ام» از شمیم بین الحرمین

وز رایحــــــــه ی نسیم بین الحرمین

 

یارب به قداست حــــرم مرگی سرخ

قسمت کـــــن در حریم بین الحرمین

*

در شـــــام و عــــــراق ملّتــــی جان آگاه

با دادن ایــــن شعــــــــــــار می پوید راه

 

ای دشمن شیعه ، خصــــم سنّی داعش

«من زنده ام» و تو مرده ، ان شاءالله.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۳ساعت 9:1  توسط عباس خوش عمل | 
تا باده ز ســـــاغـــــر خــــداونــــد زدیـــم

بــر مــــاه و گل و فرشتــه لبخنــد زدیــم

 

مـــا طبـــع روان خویش را وقت سحـــر

بــــا آب اذان عشـــــق پیـــونــــد زدیـــم.

+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم دی ۱۳۹۳ساعت 12:8  توسط عباس خوش عمل | 
شب یلداست شب خاطره ها

خاطراتی همه شیرین و عزیز

خاطراتی همه از عطر صمیمیت و شادی لبریز

فرصتی سبز و بهارآئین تا بار دگر

پیش هم بنشینیم

نفس سرد زمستان را با زمزمه ها

نقل یک خاطره از دفتر پیشین ترها

خواندن یک غزل از حافظ شیراز

که دلهامان را

گرمتر می خواهد

دور کنیم

به تمنّای بهاری که ز راه

خواهد آمد و صمیمیت سبزش را

خواهد بخشید

خاطرآسوده ز دیوی که پس پنجره کرده ست کمین

دل خود را و دل یاران را

مسرور کنیم

صحبت از گرمی دلبستگی و نور کنیم.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۳ساعت 16:44  توسط عباس خوش عمل | 
خودبینی و خودمحوری ما ز چه نگذاشت

اندازه ی یک شعــــر خـــــدا را بشناسیم؟

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۳ساعت 21:37  توسط عباس خوش عمل | 
(1)

در عــــرصه ی محشری که باشـــد فــــردا

گـــــوینـــد مرا بـــه پـــای میــــزان فــــردآ

 

یارب چـــه کنم اگــــر نباشـــد بــــه لبـــــم

گلنغمــــــه ی «ربّ لاتــــــذرنــی فـــــردا»*

(2)

دیشب مــــن و دل مقیــــــم کــویی بودیم

ســــرمست ز بـــــاده ی سبـــــویی بودیم

 

من در پــــی دل دوان دوان ، او پی یــار

هــــر یک طــــرفی به جستجویی بودیم.

______________

*پروردگارا!مرا تنها نگذار(انبیاء:89)

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم مهر ۱۳۹۳ساعت 7:44  توسط عباس خوش عمل | 
یارا! به دلـــــــم چـــــو تــــرکتـــــاز آوردی

با لشکـــــر غمـــزه ، جیــــش نـــاز آوردی

 

صـــد همچــو مـــرا به مرد رندی صـــد بار

بـــردی لب چشمــه ، تشنـــــه بــاز آوردی.

+ نوشته شده در  جمعه یازدهم مهر ۱۳۹۳ساعت 8:40  توسط عباس خوش عمل | 
من از عاشـــق شــــدن در پیرسالی سخت می ترسم

حقیقت از دل پـــر ، دست خـــالی  سخت می ترسم

 

بـــه سیــــــر قهقرایی رفتم از بس در جــــوانسالی

بـــه روز پیــــری از اوج تعــــالی سخت می ترسم

 

ندارم شکــــوه ای از وضــع روحی - معنوی اما

ز وحشتناکـــــــی اوضــاع مالـــی سخت می ترسم

 

درآن محفل که ساقی خون رز درشیشه می ریزد

تبسّم گر کند جـــــام سفـــــــــالی سخت می ترسم

 

طبیب آمــــد به بالین من و نبضــم گرفت و گفت

ز هذیــانهــای بیمـــــار خیـــالی سخت می ترسم

 

چنان خــــو کرده با رخـــــدادهــــای طالع نحسم

که گرقسمت شودفرخنــــده فالی سخت می ترسم

 

تو را  دیدم دلم لرزید و پایم سست شد ، اینک

از این کیفیّت حــــالی به حـالی سخت می ترسم

 

مقابل چونکه شدآیینه بامن صاف وصادق گفت

از این آدم نمــــــــای لاابـــالی سخت می ترسم

 

پس از عمری به سر بردن در اوج تلخکامیها

دراین هنگامه ازشیرین مقالی سخت می ترسم

 

ز گشتاپـــوی بــی هنگام عزرائیل خوفم نیست

کند اجـــرا چـــو حکم انتقالی سخت می ترسم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۹۳ساعت 15:20  توسط عباس خوش عمل | 

حلالم کن اگر دیدی بـد از من

اگر گاهی خطائی سر زد از من


مبادا آن دل نازک خیـــالـت

برنجد ، خون شودیا لرزدازمن


دریغ ای گل مکن در باغ هستی

تبسّمهای ناب سـرمــد از مـن


به جانم گرکنی هرلحظه نفرین

سزایم تاکه شر می زایداز من


اگر پاداشـــن افرشته از تو

وگر پادافره دیو و دد از من


به جبران دلی کآزردم از تـو

تو راهردم دعای بی حد از من


به جز سرمایه ی عشق تودر دل

چه کالائی دگر می ارزد از من؟


سزایم تا ابد شرمندگی بــاد

اگر راه محبّت شد ســد از من


به راهم دستگیری شاید از تو

به پایت اشک حسرت باید ازمن.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۲ساعت 19:36  توسط عباس خوش عمل | 

یاد آن مولای نورانی  بخیــر

یاد خــورشید جمارانی بخیـر

کاشکی روح خـــدا معنای نور

داشت این ایّام بین مـا حضور

مهر عالمتاب آزادی کــجاست؟

رهــروان عشق راهادی کجاست؟

***

ای خمینی آفــــتاب بام دل

ای تو در آیین ما همنام دل

مهربانی های نابت را ســلام

تا قیامت انقلابت را ســـلام

ازتویادویادگاران زنده است

تا ابدنام جماران زنده است

مست از پیمانه ی عشق توایم

تا مقیم خانه ی  عشق توایم

خنده ی گل نذر لبخند شماست

هر چه عاشق آرزومند  شماست

مردی و مردانگــی را آیتـی

لشکر حق را تو نقش رایتــی

یوسف مصر ملاحت جز تو نیسـت

مهرجانبخش هدایت جرتو نیست

نورباران تا به روزمحشراست

مضجع پاکت که جنّت منظـراست

یاس ازعطرتو گربا خودنداشت

درحریم عشق کی پا می گذاشت

مانه اهل کوفه ایم ای مقتدا

گر علی تنها بماند وای مــا

باتوبرآن عهد و پیمان نخست

ما وفاداریم با عــزم درست

از توو از آرمانهایت جداست

باعلی هرکو نپوید راه راست

راه توراهی است روشن کورباد

دیده ای کوبسته براین نورباد

کاروان عشق را رهبر علی است

از شما امروز یادآورعلی است

با تو هرکس داشت قلب منجلـی

می کند امروزاطاعت از علــی

از علی آموختیم اخلاص نـــاب

در مسیـر نــوربــار انقـلاب

دائم از رهبر حمایت می کنیم

پاســداری از ولایت  می کنیم.


+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۲ساعت 10:26  توسط عباس خوش عمل | 

بیـــا خــــانـــه ی  دل  مصفّـــــــا کنیم

از این  دُرج ، قفـــل گـــــران     وا کنیم

گهـــرهای  روشن تـــر  از    آفتــــــاب

در این گوشــه ی دنــــج  پیـــدا  کنیم

هوس  را  برانیم   همپــــــای  عقــــل

در این  تنگ جـــا ، عشق را جــا  کنیم

به ســـوگ جـــوانی که از دست رفت

به فتـــوای  احســـاس  غــوغا  کنیم

اگر  سینه  شیداست ، آتش فشــــان

وگـــر دیده  بیناست  ،  دریــــا  کنیــم

چـــو پـــروانه  پــروا  نه  از  ســوختن

که بـــر  آتش عشـق ، پـــر   وا  کنیم

تنـــــک مـــایگـــانیم  در عـــاشقـــی

مگــــر  آه  بـــا   نــــالـــه سودا کنیم

چو مجنون که غربت نصیب  دل است

جهان  را  پـــر  از  نــــــام  لیلا   کنیم

درخشانتر  از   مهـــر  و   ماهیم اگــر

ز جـــان  تکیـــه  بر  مهر  مولا   کنیم.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۹۲ساعت 12:9  توسط عباس خوش عمل | 

هزار مرتبه گفتیم یـــــا حسین شهیـــــد

و یک دقیقه نبودیم بــــا حسین شهیـــد


امان ز غفلت مــا شمــرهـــای بــــالقوّه

که داده ایم به سرنیزه هاحسین شهید


برای گوش دل مــا چقـدر سنگین است

ندای حق طلب کــربـــلا حسین شهیـد


فدای زائــر بی بـرگ بـــوریـــــا پـوشی

که گفت بـــا نفس بی ریا حسین شهید


بحقّ  حضرت عبّاس ومشک وتیغ وعلم

بحقّ زمــزمــه ی یـااخـا حسین شهیـد


بحقّ زینب و آن اوج استقــامت و صبـر

بحقّ حـرمت خــون خـدا حسین شهید


دهاد بر همه ی ما شفـا خدای حسین

دهاد بر همه ی ما صفـا حسین شهید


بـرات معرفت کــربــلا و عـــــاشــــورا

دهاد بر من و ما و شما حسین شهید


مکن غلوّ و به تحریفها مــــزن دامـــن

که شکوه داردازین ماجراحسین شهید


به دوزخیم چو نفرینیان وادی طـــــف

برای ما نکند گر دعـــا حسین شهیــد


چه قرنها که گذشت از قیام عـاشورا

هنوز فاصله داریم تـــا حسین شهیـد.

____________

* تعبیری حکیمانه از آیت الله العظمی بهجت (رض) که فرمود«ما همه شمر بالقوّه ایم».

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۲ساعت 10:47  توسط عباس خوش عمل | 

گر به  عالم  نهضت  خونین  عاشورا نبود

در  دیاری  پرچم  آزادگی   بـرپـا نبود


آب  می نوشید  اگر  عبّاس  از شطّ  فرات

تا  ابد  شرمنده ی لعل لبش  دریـا نبود


هیچ  داغی  غیر  داغ  اصغر شیرین زبان

بر  امام عاشقان دلسوز و جـانفـرسانبود


کربلا در کربلا  می ماند  چون نخلی غریب

گر به شام و کوفه نطق  زینب کبری نبود


نهضت  سرخ  حسینی این  تداوم را نداشت

خطبه ی  سجّاد اگر همراه با افشـا نبود


«ما رایت الّا جمیلا» گفت زینب  با  عـدو

عشق  را زیباتر از این منطق گویا نبود


دفتر  پیروزی  حق  خطّ  باطل  می گرفت

گر  به  خون پاک هفتادودوتن امضانبود


افتخار این بس که نقش پرچم عدل و شرف

شیعیان را جز پیام ظهر عـاشـورا نبود


با نوای  جانفروز «یا لثارات الحسین»

در  گذرگاه  حوادث  کربلا  تنها نبود


پای در گل تا ابد می ماند رهوارحیات

گر عنـایـات حسینی دستگیر مــا نبود.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم آبان ۱۳۹۲ساعت 16:21  توسط عباس خوش عمل | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
«شعله ی آواز» پایگاه سروده های جدی ارادتمند در قالبهای مختلف (سنتی و نیمائی) است.

پیوندهای روزانه
غزل پست مدرن
سدید کاشان (احمد فرهنگ)
دلنوشته های غربت
مهدی فرجی
یک پاکت خالی
حبیب الله بهرامی
بی بی سمانه رضایی
یوسف شیردژم
حبیب الله بخشوده
سید علیرضا حسینی
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
بهمن ۱۳۹۴
مهر ۱۳۹۴
مرداد ۱۳۹۴
تیر ۱۳۹۴
فروردین ۱۳۹۴
اسفند ۱۳۹۳
بهمن ۱۳۹۳
دی ۱۳۹۳
آذر ۱۳۹۳
آبان ۱۳۹۳
مهر ۱۳۹۳
شهریور ۱۳۹۳
بهمن ۱۳۹۲
دی ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۲
مهر ۱۳۹۲
شهریور ۱۳۹۲
مرداد ۱۳۹۲
تیر ۱۳۹۲
خرداد ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
فروردین ۱۳۹۲
اسفند ۱۳۹۱
بهمن ۱۳۹۱
دی ۱۳۹۱
آذر ۱۳۹۱
آبان ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
شهریور ۱۳۹۱
مرداد ۱۳۹۱
تیر ۱۳۹۱
خرداد ۱۳۹۱
اردیبهشت ۱۳۹۱
فروردین ۱۳۹۱
اسفند ۱۳۹۰
بهمن ۱۳۹۰
آرشيو
نویسندگان
عباس خوش عمل
محمد
پیوندها
سوپر ژورنالیست
پیلار ( مهندس عماد الدین قرشی )
شاعران فارسی زبان
بانک اشعار مهدوی
بانک اشعار و نثر ادبی عاشورایی
شعر همزبانان
رضا اسماعیلی
رضا پارسی پور
آموزش زبان انگلیسی
تلخک 2010
شکوفه خالصی زاده
مجله ی ادبی پیاده رو
مجله ی الکترونیکی شعر وازنا
نشریه ی ادبی جن و پری
آنات (پایگاه تخصصی شعر کوتاه ایران و جهان)
عکسهای تاریخی
دانشگاه کاشان
سلام 1
سلام 2
جستجوگر
فرهنگ خوان
شعر زلال
شعر ناب
مترجم گوگل
روزنامه ی واشنگتن تایمز
روزنامه ی نیویورک تایمز
روزنامه ی وال استریت جورنال
روزنامه ی یو.اس.آ.تودی
روزنامه ی تایمز
یانوس (سایت شعر و ادب)
شعر امروز ایران
نوشتا (مجله ی بین المللی ادبیات )
دیکشنری آنلاین
موتور جستجوی پارسی
نشریه ی متن نو
فرهنگ فارسی به فارسی
اخبار مراجع معظم تقلید
سایت شعر عربی
پاییز رحیمی
سییرا کاشان
اشعار اصیل پارسی
ادبیات فارسی
اخبار کاشان
کاشان لینک
هفته نامه ی آرمان کاشان
سید هادی نژاد هاشمی
مجمع وبلاگ نویسان کاشانی
شعرهای ادیب نوری
غزلیجات سید علیرضا شجاع
سارا شعر
خالوراشد
مد و مه
فیروزه
ادبیات ما
والس ادبی
سایت مرور
سایت سخن
فارسیدو
تازه های ادبی
فیلمهای قدیمی
بلوط
سیب گاز زده
ایندکس ایران
لبیک حج
انجمن شاعران ایران
مرجع تاریخ و فرهنگ ایران
گاهشمار تاریخ ایران و جهان
آمار به روز جهان
کرامات الشهدا
صفای دلها
وبگاه شیعیان
ادب فارسی
بهترین شعرهایی که خوندم
محسن سلطانی
بیدهای سرقنات (حسین شاه محمدی)
نیزار
انجمن ادبی آشیانه
آیات غمزه
باشگاه اندیشه
ادب آباد
انجمن طنز
شاعر (صدای ماندگار شعر ایران)
وبگاه عروض
حجت الاسلام حمید رسایی
قوها بر باد سوارند
چکاوک
پرندگان ایران
ویکی خبر فارسی
سایت تفریحی شهاب
چند آدرس با یک آدرس
سوپر جستجوگر
شبکه های ملی و برون مرزی صدا و سیما
انجمن قلم ایران
شمیم شعر(احمد رضا قدیریان)
روبان ماه
هایکوی امید
شبانه(منابع کنکور کارشناسی ارشد و دکترا)
فهرست وب سایتهای ایرانی
لطایف ادبی
فرهنگ جامع اسم
جستجو در قرآن-حافظ-مولوی-سعدی-شاهنامه
پیام سیستانی
پرند
سایت سارا شعر
بانک سخنان بزرگان
آیت الله العظمی سیستانی
عارفانه های عارف کامل مرحوم استاد دولابی
سلام قولا من رب رحیم (حسن صانعی)
وبلاگ نیوز (نخستین پایگاه خبری تخصصی وبلاگستان فارسی)
شعر نو شعر سبز
سایتهای منتخب من (محمد و عطا علوی)
پارس قرآن (جستجوی قرآن کریم)
سایت مرجعیت شیعه
پایگاه ادبی متن نو
پایگاه ادبیات
شعله ی آواز(پارسی بلاگ)
کشکول شیخ احمد
باشگاه اندیشه
کانون اندیشه ی جوان
سایت ملک الشعرای بهار
اقیانوسی از ادبیات
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
اشعار عرفانی شاعران بزرگ
شعر و زندگی(جمال سید طاهر)
ساعت و تقویم رسمی ایران
اثبات علمی اعجاز قرآن مجید
دانشنامه ی آزاد ویکی پدیا
هیچستان (اشعار ناب)
پرشین وبلاگ
مجله ی پنج خط
قلم پارسی
مجله ی ادبی بیشه
نخستین رسانه ی تخصصی شعر آزاد نیمایی
فارسی نویس
قرآن درمانی
ویکی آسیایی
پایگاه ادبی و فرهنگی گرگ و میش
وبلاگ تخصصی گیاهان دارویی
ایران فرهنگ
نقشه ی ایران (عضو)
سایت ادبیات سوم
مدایح
گلی بی رنگ(استاد یدالله بهزاد کرمانشاهی)
فصل فاصله (دکتر محمد رضا ترکی)
سپیدار
شاپرک
پویشگر نمامتن نشریات
سایت اشعار مذهبی
کتابخانه ی ملی ایران
انجمن ادبی استادمحمد پروین گنابادی
انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران
رندکده (موسسه ی فرهنگی-هنری انجمن طنز فارس)
یادداشتهای شخصی دکتر سید علی آل یاسین
انجمن غزل
دانش سرا (بانک مقالات و مطالب دانشجویی)
پایگاه تخصصی تاریخ شناسی
حسینیه
معجزه ی قرآن و ادعیه
پایگاه فاطمیون (هیات فاطمیون قم)
آیات القرمزی
صراط نیوز
عماریون
مسافر (سعید عسکری)
قطعه ی هنرمندان (سعید عسکری)
حکایات و پندهای عبرت آموز (سعید عسکری)
اماکن دیدنی جهان (سعید عسکری)
شعر نو
پایگاه دکتر حسین الهی قمشه ای
پایگاه اطلاع رسانی زایرین
پایگاه حضرت آیت الله العظمی محمدتقی بهجت فومنی (ره)
کوچه ی تنهایی
نفتی نشی (عبدالرضاقیصری)
شعروادب (حسن حاتمی بهابادی)
دانوب آبی (هاشمی پور)
پایگاه ادبی چکامه
پل ادبی
هفت نوا
انجمن شعر آوانگارد
عاشقانه های فرانسوی
طنزهای نسیم عرب امیری
نشریه ی فرهیختگان آنلاین
ادبیات و ترجمه ی اشعار آوانگارد
مجله ی ادبی عصر آدینه
مجله ی شعر
مجله ی الکترونیکی زغال
هزار سایت
هزاره ی ققنوس (حسن نصر-سیاوش)
پورتال جامع شهر مجازی کاشان
سایت ادبی ماندگار
اشعار احسان اکابری
سایت جامع سوشلیغا
جمع پراکنده
بانک مقالات ادبی
حقیقت اسلام
سبزاندیش کاشان(دکتر عبدالرضا مدرس زاده ی کاشانی)
فهرست وبلاگهای ایرانی و فارسی زبان
پسر قدسیه(محمد دهقانی آرانی)
بانک اطلاعات مطبوعات کشور
وب نوشته های یک خبرنگار
پورتال خبری کاشان
سروده های نو و کهن(محمد رضا نصر آزادانی)
رمز آشوب(تاثیرادبیات روسیه درایران)
ادبیات ما
مطرود
سایت شعر دارالولایه
موتور جستجوگر لیکوس
سیاست در شهریار
اداره ی فرهنگ و ارشاد شهرستان شهریار
پورتال فرمانداری شهریار
جسجو(تقویم تاریخ-سرچ)
سایه نیوز
اوقات شرعی
آیا به از این نمی توان بود؟(شفیعی مطهر)
طنز منظوم(جاوید محمدی)
بوالفضول الشعراء(سعید سلیمانپور ارومی)
طنز میرزابدبین
از آبها به بعد(شیما اسلامی فخر)
بانوی نیمه شب
دایره المعارف طنز
وب سایت دکتر علیرضا قزوه
شمع شمعون(ابراهیم حاج محمدی)
مشاهیرایران زمین
ریسمون
سایت آیت الله گرامی
وبلاگ شخصی سید جواد رحمتی(شاعرنوجوی کاشان)
سنگواره ها(عبدالحسین انصاری)
شاعرانه(عبدالرحیم سعیدی راد)
سیب کبود(رضوان ابوترابی)
اشعار سید محمد رضا هاشمی زاده
ترفندستان
انجمن ادبی ضامن آهو
پایگاه اطلاع رسانی امام زادگان
نامه های سپید
سید رضای شاعر(وبلاگ سید رضا محمدی نوش آبادی)
شهدای کاشان
سایت مشاهیر و چهره های ماندگار
انجمن ادبی شاعران پارس(عضویت)
گذر از ناسوت(فاطمه صمدی-مهتاب)
فرهنگخانه
غدیر(موتور جستجوگر)
امیر عاملی قزوینی(شاعروخوشنویس معاصر)
کاشان را بهتر بشناسیم(حجت الاسلام والمسلمین استاد مهدی اقبالی)
کوتوال(حمیدرضا شیرازی)
حجت الاسلام والمسلمین استاد محسن قرایتی
وب نوشته های یک خبرنگار(مهرآبادی آرانی)
شهرآشوب(شعرطنزوغیرطنز!)
حرفهای...(سید حسن رستگار)
پلاک 110(حسن بلبلی)
یافتن وزن عروضی(تقطیع)
کشکول معرفت
شعر کوتاه(وحید عمرانی)
سبزکده ی سعید(منوچهر روحانی-سعید)
شهرستان ادب(عضو)
بانک سخن
صریر امین (مطروحه ی رهبری)
شهرشعر
پیامک کلوب(عضو)
شعرتک(عضو)
دفتر شعر(کریم لقمانی)
شاعر(صدای ماندگار شعر ایران)
سروناز(کریم لقمانی)
آریاقلم(عضو)
ایام
سایه سار شیدایی(سید حسین موسوی)
انجمن شعر و هنرهای معاصر ایران(عضو)
بزرگترین سایت شعر(عضو)
حدیث اشک(شعرهای کوتاه مذهبی)
کمیت(بانک اشعار اهل بیت علیهم السلام)
رویای شیرین من(دکتر نادر)
کشکول وزین-آبدوغ خیار(عزت الله الماسی)
کشکول هالو هفت شنبه(عزت الله الماسی)
پشت دریاها(سیاوش پورافشار)
اعلام(اطلاعات عمومی)
کانون ادبیات ایران
دلنوشته های پاییزی(مصطفی معارف)
سلام علی آل یاسین
سحر سخن(حمیدرضا نیری-مانی)
محمد جواد صفاریان
اشعار طنز فارسی(شنگول آباد)علیرضا رضایی
گل آقا
مردنامریی(علی شوش)
جان غزل(امید نقوی)
سنگ خارا(ضیاءالدین خالقی)
وبلاگ تخصصی نقد شعر
خطر ریزش طنز(فرزین کشاورز)
کریاس(عضو)
بانک فراخوانهای ادبی
هواداران مجله ی جوانان امروز
گلهای زندگی(علی حیدری معاف)
پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه
روزنمای ادبیات فارسی
ادب(سعید باجووند)
جامع المزخرفات(فیلسوف قزوینی)
کاشان حامی
تقویم ایران
شعرآیینی(کمیل کاشانی)
کاشان زیبا
اشعار محسن طاهری
وبلاگ اشعار کامل شاعران(محمد مرفه)
رسیده های نچیده(مهدی آخرتی)
به تو چه؟(صابر ساده)
مجله ی بخارا
شاطر عباس صبوحی
شماها
وبلاگ ادبی(احمد محمد زاده)
انجمن مجازی شاعران ایران(عضو)
اندکی بنشین که باران بگذرد(تک بیتی و دوبیتیهای ناب از شاعران-وبلاگ بهروز جلیلوند)
سایت شعر یک(عضویت)
قبرستان ظهیرالوله
فهرست اسامی هنرمندان در قطعه ی هنرمندان(بهشت زهرا)
عاشقانه...برای تازه شدن دیر نیست(عکس و آثارم)
وبلاگ شعرهای عباس خوش عمل کاشانی(به مدیریت:احمدرضایداللهی)
مرجع تاریخ و فرهنگ ایران(آرش ستوربان)
سایت طنز نمک نیوز
سایت راسخون
شعرانه(عضو)
انجمن وبلاگ نویسان(عضو)
گلچین غزل و شعر معاصر ایران
وبگردی20:30
سایت ادبی ناب سرایان(عضو)
سخن...باطعم دل(رضوانه سخنگو)
تک بیت
سیمرغ
غزل پست مدرن(سیدمهدی موسوی)
پایاب(سایتهای مختلف)
سایت ادبی حوا(عضو)
پایگاه خبری موسیقی ایران
غزل الف میم روز(وحید نجفی)
شعرهای محمد نبهانی
شعرهای کریما یزدی(محمود کریمی نیا)
معجزه ی قرآن و ادعیه(فریبا)
روزشمار(تقویم تاریخ)
زمزمه ی سپیده(اخبارخواندنی)
دلشوره های ناتمام(سیداکبرسلیمانی)
انجمن پژوهشگران ادبیات دینی ایران(استاد سیدعلی اصغرموسوی)
شعرهای فراز بهزادی
ما بچه های شب آویز-دامون(مجید هادی)
چرندنامه(خنده شور) حسن ملکان
درحریم سه گانی-سوژه ی قاصدکها2-الهه تاجیکزاده ی آریایی
سرسبزغزل(استادناصرعرفانیان)
پارسی سرایان هند و سند
پرواز کن تا آسمان عشق آبی است(علیرضا شیداکاشانی)
گلها مسافران مسیری دوروزه اند(علیرضا شیداکاشانی)
سبزوآبی(ابوالقاسم بهرامی)
مرغ پریده(استاد امیر هوشنگ ابتهاج-سایه)
شاعرانه ها(مهدی گلپایگانی)
نشریه ی ادبی-هنری فراز
عوالم ما:طنزتلخ(مصطفی مهدی پور)
باشگاه خبرنگاران
کرامات(عشاق المهدی)
دلنوشته های یک بازنشسته(جهانمردی شهرضا)
شازده کوچولو(کوشا)
شهادت شعر(امیر سیاهپوش)
اخبار استان کاشان
و حالا که شده ایم مثل مترسکها(محمود طیب)
سخن با طعم دل 3گانی(رضوانه ی سخنگو)
رها شده در میان خطوط(شاهین شکیبا)
کشکول شیخ نهائی(عزت الله الماسی)
دو واحد خریت پیشرفته(عزت الله الماسی)
بخوان ای همسفر با من(بهروز سپیدنامه)
وبکده ی حیوانات(سنوبال)
سایت شعرآور
اولین سایت تخصصی شاعران دهه ی هفتاد
گنگ خوابدیده(فریدون کدخدائی)
زبورحیرت(دکتر محمد علی شیخ الاسلامی)
سیاهپوش(سایت شاعران آیینی)
هشت(فهرست سایتها و وب سایتهای فارسی)
یکشنبه های شعر(اشعار اعضای محفل شعر آیینی انگور-اصفهان)
حرفهای...(سید حسن رستگار)
زمزمه های شب یلدا(فاطمه جهانباز نژاد)
سایت تکناز
فهرست روزنامه های ایران
از طنز(آثار شاعران طنزپرداز معاصر)
هزلکده(اشعار هزل فوقی یزدی)
درکوچه باغ سخن(امیراسدپورفرشی)
آرش کریمی
طنزشگاه اغو(علی اصغر نجفی)
اخبارهنرمندان
موتور جستجوی خبر
وارثون(عالمان تشیع)
اشعار امین نوراللهی(الف.ن.فریاد)
شرق واژه(نسرین حیایی تهرانی)
پایگاه تخصصی نقد وهابیت
وبگاه اختصاصی تیم تلنگر
سیولیشه(تارنمای اختصاصی شعرنو)
ناظم سرا
بدون چتر آمده ام(شبنم فرضی زاده)
گریه های قاه قاه خنده های آه آه(محمد جاوید)
مجله ی الکترونیکی ولگرد
سماع سرخ شیدایان (روانشاد محسن پزشکیان)
باغ انار(محمد علی شاکری یکتا)
به عبارت دیگر(سید حسن مبارز)
سهراب آدیگوزلی(خوش گلیب سیز)
وبلاگ شاعران(لیله کوهی)
بوالفضول الشعراء(سعید سلیمان پور ارومی)
پایگاه مجلات تخصصی نور
م ا ه م ا ن ی م(محمد علی محمدی.م ریحان)
شقایق
سایت شخصی محمد یزدانی جندقی
ما چند نفر(پایگاه ادبی شعر)
آوازهای زخمی(علی اصغر اقتداری)
غزل سکوت(بادصبا)
رنگها از یاد دنیا می روند(اصغر رضایی گماری)
سایت غزلسرا
لب های خط خطی(ابوالفضل سپاهی)
قبرستان نشین(گاه نوشته های سلمان بهمن)
...اتفاقا ما(علیرضا سپاهی لائین)
ایران نمایه(فهرست مقالاتم در مطبوعات)
صدای سوخته(شعر افغانستان)
دلنوشته های شهاب نجف آبادی
بزرگان سرزمین پارس
خاوران(نشریه ی فرهنگی-ادبی افغانی)
غزل زبان من و تو(کیومرث مرادی)
مرجع دانلود آموزش زبانهای خارجی(باران)
سیمرغ(ادب-هنر-فرهنگ)
طنز آغاکلان(سخنگوی حزب خران)
چمنستان(ارگان مرکزی حزب خران)
گنجواره ی شعر(برای انتخاب)
سهراب سپهری(شعرهای سهراب سپهری به فارسی و انگلیسی-نیلوفر)
تالار گفتمان ایرانیان
سایت استاد عبدالعلی ادیب برومند(شاعر ملی ایران)
قوت غالب(سید علیرضا شجاع)
اطلاعات و دانستنیهای کامل ایران و جهان
شعر امروز(علی اصغر هدایتی)
وب سایت حجت الاسلام والمسلمین دکترحسن روحانی(رئیس جمهور)
نورآوران سلامت
پهلوی ها
دوران(ماهنامه ی تاریخ معاصرایران)
فراطنز«هزل فروش»
شعر دری
مردلر(محمود کوماس جودکی)
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM